CommunityEducationLimpopoTshivenda

Boronyangaredzi ya Nyambo ya Afrika Tshipembe ya vundu la Limpopo

Boronyangaredzi ya Nyambo ya Afrika Tshipembe ya vundu la Limpopo yo pfhumbudza mirado ya mavhusele a zwikolo nga ha mbekanyamaitele a luambo pfhunzoni fhala hodelani ya Khoroni, Thohoyandou. Pfhumbudzo iyi yo dzhenelwq na nga chat Muhasho wa Pfhunzo vunduni, na vha komiti ya nyambo ya vundu na vha khoro ya lushaka ya luambo ya #Tshivenda.