CommunityEducationTshivenda

MULTILINGUALISM CONFERENCE 2023 – COMMISSION 3

Zwi tshi tevhela mivhigo yo ṋetshedzwaho nga PanSALB zwi tshi kwama zwine yo no ita kha u khwaṱhisedza u tevhedzwa Milayo ya u Shumiswa ha Nyambo dza Tshiofisi (UOLA) na muvhigo wa Muhasho wa Mitambo, Vhutsila na Mvelele nga ha Miṅwaha ya Fumi ya Dzitshaka ya Nyambo dza Ḓamuni, Foramu ya Nyambo ya Lushaka, na nzudzanyo ya Milayo ya UOLA zwi tshi ya nga tshanduko ya khethekanyo ya vhurathi (6) ya Mulayotewa (tsumbo: u rwelwa ṱari lwa tshiofisi ha Luambo lwa Zwiga lwa Afrika Tshipembe), heyi khomishini yo sedza kha u amba nga ha u wana thandululo kha u sa tevhedza milayo ya nyambo nga muvhuso, na u bvisela khagala u kandeledza pfhanelo dza nyambo. #Tshivenda