BusinessCommunityPolitics

VHUSHAKA HAVHUḒI VHUKATI HA MAHOSI NA MASIPALA VHU ITA URI TSHUMELO IVHE KHWINE VHATHUNI

Masipala wa Thulamela wo rangwa phanḓa nga Meyara Vho Cllr Athingozwiḓivha Sarah Rambuḓa vho fara muṱangano na vho Thovhele khathihi na Misanda vhane vha wela vhuponi ha fhasi masipala wonoyu.

Muhumbulo muhulwane wa muṱangano uyo ndi u khwaṱhisa vhushaka hune masipala wavha nawo na Mahosi u itela uri nḓisedzo dza tshumelo dzi swike zwavhuḓi kha vhadzulapo vha Thulamela.

Miṱangano ine masipala wa i fara na Mahosi ndiya ndeme vhukuma sa vhunga vhupo vhunzhi hu tshi wela fhasi ha Mahosi/Misanda.

Miṱangano iyi i ita uri Misanda na Mahosi vha kone u ḓivha ngaha dzipulane khathihi na dzithandela dzine dzi khou shumiwa Thulamela.

Masipala wa Thulamela una fulo ḽa u dalela vho Thovhele  u sedza dzikhaedu dzine vha ṱangana nadzo mashangoni avho, afho ndi hune masipala u wana na ngeletshedzo dzo fhambanaho u bva kha Mahosi na Misanda ro sedza nḓisedzo dza tshumelo.

#Mayor Mahosi Misanda.

# Tshumelo nga vhuḓiimiseli.

#Ri khou fhaṱa.