CommunityEducation

Muvhuso u engedza kha u avhela zwa Pfhunzo na Mvelele

Muvhuso u tea u shumisa u ya henefha kha rannda dza triliyoni dza 1.4 kha miṅwaha miraru i tevhelaho kha mushumo ya Pfhunzo dza Nṱha na Mutheo na zwa Mitambo, Vhutsila na Mvelele.

Izwi zwo bviselwa khagala nga mabammbiri a zwa masheleni ngei kha muvhuso wa Vhukati e a ṱasulelwa tsini na tshipitshi tsha Vho Minista vha zwa masheleni  Vho Enoch Godogwana, masiari ano ngei Cape Town/ Ḓoroboni ya Kapa.

U ya nga ha mabammbiri a kushumele a zwa masheleni, muhasho wa pfunzo ya mutheo (DBE) a tea u gonya u bva kha 2023/24, u ya kha R316,5 Billion nga ṅwaha wa 2025/2026.

“Sekithara ya mutheo wa pfhunzo wo wana 66.9% (zwa pfhunzo na mvelele) ya luafhelo kha tshifhinga tsha MTEF, ine luafhulelo lwa akhaunthu dza vhashumi lwa vha nṱha ha vhukati.

“Nyengedzedzo ya luafhulelo lwa R20 biḽiyoni lwo avhelwa kha vundu nga u lingana, ngamaanḓa u thivha thandela ya gavhelo ḽa pfhunzo dza mutheo.  Gavhelo kha phurogireme ya kuḽele kuhulwane kwa zwikolo kwo hudzwa u bva kha 1.5 biḽiyoni kha MTEF u itela uri zwiḽiwa zwine zwa ṋewa vhana zwo tea kuḽele kwavho.” Vha zwa masheleni a nṱha vha a amba.

Mushumo wa Mveledziso ya u thoma ya Vhuhana (ECD)- ye ya fhiriselwa ngei DBE u bva kha Muhasho wa zwa Mveledziso ya Matshilisano (DSD) i ḓo fhiwa luafhulelo lwa u thusa vhana vho vhalaho.

“Gavhelo ḽa Mveledziso ya u thoma ya Vhuhana i khou wana nyengezedzo ya 1.6 biḽiyoni u bva henefha kha kotara ya vhukati u engedza tshivhalo tsha vhana vha wanaho thuso ya  vhuhana vhuswa, u vha ṋekedza thuso ya u dzhenelela kha dzisenthara dza Mveledziso ya Vhuhana Vhuswa, na u lingedza u ita phurogireme ya thuso ya kuḽele na tshiimiswa tsha u edzisa mawanwa a kuhwalelwe hune mubveledzi u badelwa fhedzi kha zwe a hwala.

“Gavhelo ḽa nyengedzedzo ḽa miḽiyoni dza R198 ḽi avhelwa nga ṅwaha wa 2023/24 mabuto a u itela uri ṋetshezo ya Mveledziso ya Vhuhana Vhuswa, ane a dzhenisavho na pulane dza nyito dza ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe dzine dza ṱumana na NCF (Mutevhe wa Kharikhulamu wa Nṱha).

“U fhira tshikhala tsha MTEF, miḽiyoni dza R30 dzo avhelwa u khwinisa zwe DBE ya ṱahedza na nḓila ya u langula mutevhe/phurogireme.” Vha zswa masheleni vha a bula.

Dziṅwe miḽiyoni dza  R283,3 dzo avhelwaho ngei DBE u itela u fhaṱulula zwikolo zwe zwa tshinyadzwa nga miḓalo i shushaho ya Lambamai 2022 ngei KZN na kapa Vhubvaḓuvha.

U ya phanḓa, biḽiyoni dza R1,5 dzo avhelwa lwa miṅwaha miraru ngei kha zwifhaṱo zwa mveledziso  kha zwikolo zwa Gauteng.

Pfhunzo dza nṱha.

Nṱha ha MTEF, Muhasho wa Pfhunzo dz Nṱha[DHET] kushumisele kwa tshelede ku lavhelelwa o gonya u swika kha biḽiyoni dza R135,6 kha ṅwaha wa 2023/24, biḽiyoni dza R148,3 kha ṅwaha wa 2024/25 na u gonya u swika kha biḽiyoni dza R153,9 kha ṅwaha wa 2025/26.

Kha ṅwaha wa 2023/24, henefha kha biḽiyoni dza r50 dzi ḓo avhelwa NSFAS, ndi Tshikimu tsha Matshudeni tsha Nṱha tsha Thuso ya Masheleni.

Kushumisele kwa masheleni kwa vhuvhili kuhulwane kwa DHET kha ṅwaha wa 2023/24 ku khou lavhelelwa u vha magavhelo a yunivesithi ane a vha henefha kha biḽiyoni dza R44,4 hu uri nga ngeno kha kholidzhi dza Technical and Vocational Education and Training [TVET] na senthara dza Community Education and Training [CET] dzo ṱangana dzi ḓo swika biḽiyoni dza R15.

DEHT yo vhekanyulula biḽiyoni dza R1.1 kha kotare u itela uri senthara ya pfhunzo dza Vhadzulapo na u Pfhumbudzwa [CET] i ḓifhaṱele zwifhaṱo zwayo zwa u guda na u funza, u fhungudza na u vhea fulufhelo ḽayo kha zwoifhaṱo zwa Pfhunzo dza Mutheo wa Nṱha.

“U shumiswa ha tshelede kha sekithara dza dza pfhunzo dza phanḓa ha dza tshikolo na u pfhumbudzwa, dzi gonyela nṱha kha tshikalokati tsha ṅwaha tysha 5% kha kotare dza vhukati, u thusa dziyunivesithi, kholiodzhi dza TVET dza u finyazwanḓa na pfhumbudzo, kholidzhi dza CET na Pfhunzo fdza sekithara dza Pfhumbudzo kha u ḓisa pfhumbudzo dza phanḓa ha pfhunzo na u guda,” Muhasho wo amba.

“Vha zwa mashelenmi a Muvhusoni wa Nṱha vho ri zwa Mitambo, Vhutsila na zwa Sialala vha ḓo wana bḽiyoni  dza R35,7 kha MTEF kha u tikedza zwa Mitambo zwikoloni na u vhekanya, u alusa na u pfhukisela zwa Mvelele, Sialala na u shumisa nyambo nga nḓila dzo fhambananaho, na u fhaṱa vhuthihi ha kutshilele,” -SANews